www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ויקטורי השלימה החודש פתיחת ארבעה סניפים עם שטח מכירה כולל של 6,800 מ'ר
נפתחו הסניפים בקניון עזריאלי מלחה, קניון עזריאלי איילון, קניון רחובות והוקדמה פתיחת סניף כפר יונה כל הסניפים פעילים ויעבדו באופן מלא לקראת חג הפסח
ויקטורי סניף אשקלון. צילום: יח'צ
סניף נוסף בצמח יפתח ובבאר יעקב. נכון ל-31.12.19 לחברה קופת מזומנים בהיקף של כ-120.5 מיליון ₪ המיועדת לניצול הזדמנויות לרכישת סניפים

אייל רביד 'מנכ'ל ויקטורי: 'בחודש דצמבר 2019 נפתחו 5 סניפים שפעלו ותרמו באופן חלקי לתוצאות 2019. כעת אנו משלימים, במהלך חודש מרץ, פתיחה של 4 סניפים משמעותיים נוספים שיתרמו באופן חלקי לתוצאות הרבעון הראשון של 2020 , אבל יהיו פתוחים באופן מלא לקראת חג הפסח וברבעון השני של 2020 ובהמשך השנה.

להערכתנו, הסניפים החדשים יתרמו לצמיחת החברה ואמורים להגדיל את פעילותה ורווחיותה באופן מאד משמעותי של לפחות 30%.הנזילות הגבוהה שלנו והיציבות הפיננסית מאפשרות לנו להמשיך לצמוח באמצעות פתיחת סניפים חדשים, רכישת סניפים מרשתות אחרות, הרחבת הנוכחות הגיאוגרפית, שיפור בתנאי הסחר ויצירת הכנסות ורווחים הולכים וגדלים.


ויקטורי רשת סופרמרקטים הפועלת כרשת שיווק קמעונאי בתחום המזון בשיטת הדיסקאונט ומציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית בסביבת כל אחד מ-58 סניפיה ברחבי הארץ, השלימה החודש (מרץ 2020) פתיחה של 4 סניפים, בקניון מלחה, בקניון איילון, ברחובות והיום גם בכפר יונה, בשטח מסחר כולל של 6,800 מ"ר. הפדיון למ"ר מכירה נטו במהלך שנת 2019 עמד על 32.3 אלפי ש'ח למ"ר והפדיון למ"ר מכירה נטו בחנויות זהות בשנת 2019 עמדו על 34.3 אלפי ש'ח למ'ר.

מכירות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו ב-444 מיליון ש'ח , בהשוואה ל-407 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, המהווה גידול של כ-9%. הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2019 גדל בכ-0.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם ב-112 מיליון ₪, בהשוואה לרווח גולמי של 103 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם בכ-25.2%, לעומת כ-25.2% בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה גידול של כ-9% בסך הרווח הגולמי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות (הכנסות) אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם ב-14 מיליון ש'ח המהווה כ-3.2% מהכנסות החברה, בהשוואה ל-12.3 מילון ש'ח בתקופה המקבילה אשתקד המהווה כ-3% מכלל הכנסות החברה.

הרווח הנקי לתקופה ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם ב-6.6 מיליון ש'ח, לעומת 7.7 מיליון ש'ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה קיטון של כ-14.2% שנבע כולו מיישום IFRS16. לפני יישום IFRS16 הרווח הנקי בשנת 2019 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 15 מיליון ₪.
החברה דיווחה על תזרים חיובי מפעילות שוטפת בשנת 2019 של 115 מיליון ₪, לעומת תזרים של 29.4 מיליון ש'ח אשתקד.

יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכמה בכ-120.5 מיליון שקל. הנזילות הגבוהה מאפשרת לחברה להמשיך להתפתח, לנצל הזדמנויות ולהרחיב את פעילותה.
ההון העצמי, נכון ליום 31 בדצמבר 2019 עלה, ועמד על 268.3 מיליון שקל, המהווה 18% מהמאזן. עיקר הצמיחה נבעה מהרווח הנקי, בניכוי דיבידנד בסך כ-15 מיליון שקל אשר שולם במהלך 2019.


ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ פועלת כקבוצה בתחום השיווק הקמעונאי והסיטונאי בתחום המזון בישראל, באמצעות חברות בת הפועלות בשיטת הדיסקאונט – מחירים זולים לצרכן הפרטי. ויקטורי מפעילה היום 58 סופרמרקטים (לא כולל הסניף האינטרנטי), המשתרעים על שטחי מכירה של כ-62 אלף מ"ר בפריסה ארצית. בעלי השליטה בחברה הם מר חיים רביד, המכהן כסמנכ"ל כספים, מר אייל רביד, המכהן כמנכ"ל החברה ומר אברהם רביד, המכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי. צביקה ברנשטיין - רו"ח ועו"ד, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. משרדי ההנהלה נמצאים ביבנה.

www.victory.co.il

הדפסה            חזרה לידיעה