www.rinunim.co.il

ניצחון לעיריית חיפה במאבק כנגד הרחבת מתחם בתי הזקוק
בית המשפט העליון, קיבל היום, 28.7.19 את הערעור אותו הגישה עיריית חיפה נגד החלטה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות לאשר את תכנית הרחבת מתחם בתי הזיקוק
בתי הזיקוק בחיפה
בית המשפט קיבל את עמדת העירייה על פיה תחויב בז"ן בהגשת תכניות מפורטות לכל מתקן יצור או זיקוק חדש וזאת, על מנת לבחון את ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של מתקנים אלה והשפעתן על בריאות ובטחון הציבור. בית המשפט הורה כי על המועצה הארצית לתכנון ובניה לקיים דיון נוסף בתכנית ולקבוע הוראות נוספות לעניין סוגי המתקנים שיהיו טעונים תכנון מפורט לאור השפעתם הנכרת על הסביבה. עוד פסק בית המשפט כי במידה והתכנית לא תתוקן בתוך 12 חודשים ,היא תבוטל !

(רוני גרוסמן)

הדפסה            חזרה לידיעה